پیدا

دلم میخواهد از یک درد بنویسم????

درخواست حذف اطلاعات

دلم میخواهد از یک درد بنویسم
از آدمهای خیلی سرد بنویسم جهان را گشته ام بسیار باور کن
ندیدم مرد٬ از نامرد بنویسم دلم میخواهد از عشقش نگویم هیچ
از آنچه با دل من کرد بنویسم

قلم نشکن نگیر از من تو کاغذ را
دلم میخواهد از یک درد بنویسم???? حمیدرضا سعیدی