پیدا

دنیا سرم اورد...

درخواست حذف اطلاعات

هر "پرهیزکاری" گذشته ای دارد
وهر "گناه کاری" آینده ای!
پس قضاوت نکن.
میدانم اگر:
قضاوت نادرستی در مورد ی م،
دنیا تمام تلاشش را میکند تا مرا در شرایط او قرار دهد...
تا به من ثابت کند.
در تاریکی همه ی ما شبیه یکدیگریم.
محتاط باشیم، در "سرزنش "
و"قضاوت " دیگران
وقتی؛
نه از " دیروز او" خبر داریم،
نه از "فردای خودمان"
???? ????