پیدا

...

درخواست حذف اطلاعات

یکی را
دوستش داری
که او دنبال غیر از توست
کجا دیدی جهانی را
به این شوریده احوالی !