پیدا

...

درخواست حذف اطلاعات

????
تا به حال ندیدم ی بعد دیگری بمیرد ولی زیاد دیدم در پی فرو ریختنِ رابطه ای بی ریشه آدم ها عینک بدبینی به چشم بزنند. منظورم اعتمادی ست که از آدم ها سلب می کنید.
باور کنید او قرار است بعد شما زندگی کند، قرار است بعدها یک روز یک جا بده بستو های عاطفی داشته باشد.
ولی چطور میتوان دل سپرد و دل گرفت؟
وقتی دل بی اعتماد و بدبین است و عقل از فریب خوردگی سیر... - مهسا پناهی